Priestory

Priestory

Všetky kurzy, tvorivé dielne a tábory prebiehajú v priestoroch centra SONYTA MUSIC, Internátna 24, NC Astra Fončorda – vchod zo zadu.