Občianske združenie

Občianske združenie

Združenie TVORIVÉ SLOVENSKO je uzavretým, výberovým, nepolitickým, nezávislým, mimovládnym občianskym združením. Na základe dobrovoľnosti združuje fyzické a právnické osoby, ktoré jeho prostredníctvom vykonávajú svoju záujmovú činnosť.

Riadiacim orgánom združenia je Správna rada a štatutárnym orgánom združenia je Predsedníčka: Slavomíra Fialová. Členovia správnej rady: Ing. Mária Krajčovičová, Margaréta Saktorová, Eleonóra Bařinová, Lucia Fialová.

Poslaním združenia je spolupráca, podpora, spoločné zdieľanie ľudí
v oblasti kreativity cez vzdelávacie, voľno časové a relaxačné programy. Cieľom je prispievať k zlepšeniu kvality života a pozitívne vplývať na spoločenské, medzigeneračné a rodinné vzťahy pri aktívnom využívaní kultúrneho dedičstva.

Pri napĺňaní poslania Združenie vykonáva tieto činnosti:
a) organizácia kurzov, seminárov, konzultácií, alternatívnych výchovných programov a ďalších vzdelávacích programov zameraných na rozvoj kreativity, alternatívnej art – terapie, medzigeneračnej komunikácie v oblasti kreativity,
b) spolupráca s orgánmi štátnej správy a samosprávy  pri organizovaní svojpomocných  tvorivých  dielní, verejných akcií a  spoločenských podujatí,
c) publikačná činnosť – vlastné periodikum, propagačné materiály, tvorba pre deti a dospelých,
d) podpora pre ďalšie vzdelávanie svojich členov, ktoré je potrebné pri napĺňaní cieľov združenia,
e) príprava programov pre deti a rodičov,
f) organizácia  pohybových a relaxačných skupinových aktivít,
g) spolupráca s odborníkmi v oblasti výchovy, vzdelávania, psychológie a medicíny,
h) rozvíja spoluprácu s organizáciami podobného charakteru doma i v zahraničí, štátnymi orgánmi , i s orgánmi územnej samosprávy,
i) získava finančné prostriedky na realizáciu a podporu svojich programov, na činnosť a rozvoj organizácie.

Členmi Združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 18 rokov a právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi Združenia a platia členské príspevky. Osobitnú skupinu v Združení tvoria Sympatizanti – sú to osoby sympatizujúce s činnosťou Združenia, riadia sa stanovami a uzneseniami Združenia, zapájajú sa aktívne do činnosti a Združenie podporujú ale nie sú členmi Združenia a neplatia členské príspevky.

Sídlom združenia je Pršianska cesta 3, 97405 Banská Bystrica.